Acupunctuurpraktijk De Meridiaan Dronten

en VoetreflexPlus


Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Behalve de AVG, zijn de de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de KAB (Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Dossier

Voor een goede behandeling ben ik als uw therapeut verplicht, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), een medisch dossier bij te houden. De volledige tekst van de WGBO is te vinden onder https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/tekst-wgbo

Uw dossier bevat naast persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • een eventuele  data lek direct meld aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan u.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (op papier en digitaal). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De bewaartermijn van uw gegevens is 20 jaar, gerekend vanaf de vastlegging van de laatste gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor de financiële administratie; dit geldt voor de NAW gegevens en uw geboortedatum, zodat ik een factuur kan opstellen die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar;
 • Voor het maken van afspraken, versturen van facturen,

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling,
 • de soort behandeling en zorgcode van uw behandeling (acupunctuur 24104).
 • De bewaartermijn van facturen is 7 jaar. 

Rechten van cliënt

 • recht op correctie , rectificatie, beperking en aanvulling van gegevens en verwijdering
 • U hebt het recht om de persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.
 • recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en SSL

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


 Contactgegevens

Acupunctuurpraktijk De Meridiaan

 • Telefoon: +31 (0)619761970 
 • Email: info@acupunctuurdemeridiaan.nl
 • KVK: 81958889
 • Zhong inschrijving: 2020013
 • AGB praktijk: 90069922
 • AGB behandelaar: 90111030